neděle 7. března 2010

Realita Světa po Pádu

Svět po Pádu sice vychází z naší reality, ale v některých bodech se může zásadně lišit. Tento článek by měl hráčům realitu SpP více přiblížit. Důležitou vlastností reality SpP je její otevřenost a nejasnost. Málokteré reálie jsou stoprocentně vyjasněné a dávají tak prostor pro více výkladů. Ve hře by se vám tak nemělo běžně stát, že by vás někdo osočil ze špatného hraní nebo "chyb" v reáliích.

Svět po Pádu je zničený a velmi nehostinný svět, ve kterém žijí zbytky zdegenerovaného lidstva. To si svou dřívější vyspělost připomíná už jen díky zničeným a často nefunkčním pozůstatkům z dob před Pádem.
Důležitá poznámka: toto je nejnovější článek k SpP týkající se reálií. Je dost možné, že další články, které na webu jsou nebo na ně odkazuje tento článek,obsahují už jen duplicitní informace. Omluvte nás a dejte nám čas k vypilování.

Pád
Není nijak organizačně dáno, jaké přesné povahy byl Pád. Průběh samotného Pádu není pro hru nijak zásadně důležitý. Pád mohla být rychlá a okamžitá apokalypsa (jaderná válka, smrtící epidemie,..) nebo pomalá a pozvolná degenerace způsobená například ekonomickým nebo ekologickým kolapsem. Není to důležité. Důležité je, do jakých podmínek se dostalo lidstvo a planeta. Úmyslně neuvádíme rok, kdy došlo k Pádu, abychom hráče neochuzovali o pestrost inspirace (nemusíte si tedy kostýmy designovat pouze podle módy komunistického Československa apod...).
Také neuvádíme, jak dlouhá doba od Pádu uplynula. Je ale dost dlouhá na to, aby informace o Pádu byly zkreslené a nedůvěryhodné. Je to minimálně několik generací. Klidně stovka let. Klidně víc...
Další články:
Pád

Příroda
Na jednu stranu je příroda světa po Pádu poničená Pádem samotným, ale na druhou není spoutaná lidskou činností jako v našem světě. Pryč jsou obdělávaná pole, pravidelně sečené louky a pastviny, uměle vysázené lesy. Zůstaly pouze ruiny lidských měst a neprostupná džungle lesů. A pak samozřejmě zamořená místa a vodní plochy - obojí smrtelně nebezpečné pro všechny živé tvory kvůli "Špíně", která působí podobně jako radiace v našem světě. Divoká zvířata (přestože jich je po Pádu málo) se dokážou takovým místům vyhnout. Z lidí to dovedou pouze talentovaní jedinci - často nazývaní Hledači.
Další články:
Zamoření, špína a Hledači

Počasí
Počasí je kupodivu celkem normální. Střídají se roční doby. V létě prší, v zimě mrzne a sněží. Žádná jaderná zima, žádná vyprahlá poušť. Jediným velkým rozdílem je, že několikrát do roka deště nebo sněhové bouře přinášení zamoření - Špínu, která je velmi škodlivá zdraví. Někdy i smrtelně. Z toho důvodu není povrchová voda pitná a živí tvorové se musí stojatým vodním plochám vyhýbat. Pitná je pouze voda podzemní, a to ještě jen po dostatečně dlouhé době od období "špinavých" dešťů.

Společnost
Lidstvo je po Pádu zdecimované. Zbytky civilizace (dá-li se to tak nazvat) se většinou sdružují do malých osad na místech původních měst, případně mimo zamořené ruiny a na strategičtěji postavených místech, než bývala předPádová města. Některé skupiny žijí kočovným životem. Nedá se říct, že by existoval nějaký stát nebo politické uspořádání. Obvykle platí: co osada, to malý městský stát. Spojení mezi jednotlivými osadami je dost slabé a komunikace (pokud vůbec je) velmi pomalá. Nejsou technologie, které by zajišťovaly rychlé spojení. Informace se tak šíří stejně rychle jako lidi, kteří je roznáší.
V některých regionech utvořily osady aliance a představují větší frakce. Jinde se naopak pečlivě izolují od okolního světa a žijí si podle svých pravidel bez vnějších zásahů. Společenská uspořádání jsou různá. Od demokracie, přes různá anarchistická uspořádání a klany, až k monarchiím, tyraniím či oligarchiím. Důležitým faktorem je také nízká gramotnost, s čímž souvisí velmi malý objem informací získaných z tiskovin předPádového období.

Technologie
Technologická vyspělost se dá přirovnat ke středověku nebo spíš ranému novověku. Občas je možné setkat se s lidmi využívajícími nějaké pokročilejší technologie, ovšem většinou se jedná o relikty ze staré doby, kterým jejich uživatelé ne úplně rozumí. K produkci takových technologií je zapotřebí už větší komunity, která je schopná uživit lidi zabývající se jejich zkoumáním, opravováním nebo dokonce výrobou (místo vykonávání běžné práce nutné k přežití). Výroba po Pádu je spíše improvizací s materiály, které zbyly nebo které poskytne příroda. Ke slovu se opět dostala stará řemesla, jako je například kovářství.
Další články:
Technaři ze skleněného dómu

Běžný život
Obyčejný člověk ve Světě po Pádu stráví celý den prací, učením se nebo zdokonalováním postupů nutných k přežití. V některých vyspělejších osadách došlo k návratu k tradičním řemeslům (kovářství, hrnčířství, koželužství…), ale nejrozšířenějším povoláním je tzv. „univerzální člověk“ – člověk, který se dokáže o sebe postarat a zvládá v omezené míře veškeré úkony potřebné k tomu, aby se najedl, ošatil a měl střechu nad hlavou. Člověk, který přežije. Ten ovšem nemá moc času na zábavu, filozofování a nemůže si dovolit cestovat.
Další články:
Svět po Pádu a život v něm
Obchod, dostupnost a ceny
Cestování a doprava


Mystika
Nikde není psané, zda mystika v SpP je nebo není "opravdová". Nikde ve hře se nesetkáte s jednoznačným potvrzením nebo vyvrácením. V SpP hodně lidí věří v nadpřirozeno a mnoho z nich vám bude vysvětlovat, jak moc dobrý důvod k tomu mají. Vzestup starých náboženství (křesťanství, buddhismus, islám a další) byl celkem logickou reakcí v časech nejistoty. Stejně tak jako návrat k primitivním modlitbičkám a uctíváním jednoduchých a snadno srozumitelných aspektů. Objevily se i legendy o nadpřirozených bytostech od různých duchů a démonů až k lidským hrdinům oplývajícím nadpřirozenými silami.
Další články:
Mystika
Křižáci


Pozůstatky
Po lidech před Pádem zůstalo mnoho reliktů, které připomínají jejich dobu a často i nějak usnadňují život lidem současným. Zároveň jsou bodem, kterým se realita SpP hodně liší od té naší. Pokud bychom byli striktně realističtí, nebyla by hra zajímavá: benzín by zvodnatěl po roce, papír a textil by se rozložil skoro hned a zástavba by se do dvaceti let rozpadla v suť a zarostla stromy. Berte to tak, že v realitě SpP byli předPádoví lidé asi důslednější, co se týče trvanlivosti svých výrobků, a že některé výrobky mohly být třeba vyráběny ještě nějakou dobu po Pádu. Dalším důležitým bodem je, že předPádoví lidé trpěli zvláštní potřebou schovávat nemalé zásoby materiálu na horší časy.
Ať tak nebo tak, výrobky lidí před Pádem, které zpravidla dnešní lidi už nedokážou vyrobit, se stále ještě dají najít v ruinách. Od zbraní, nádob, textilu, různých strojků, přes konzervované jídlo a léky až k palivu a munici. Zachovalo se kdeco, přestože nyní už jsou takové věci opravdu vzácností a cenným artiklem. Jediné, co Pád a časy po něm nepřežilo, jsou digitální technologie. Na funkční počítač nebo MP3 přehrávače prostě nenarazíte. Kdežto staré dobré audiokazety stále fungují.
Je třeba také říct, že SpP není sci-fi jako například Fallout. Běžně v SpP nenarazíte na lasery, umělé inteligence, kybertechnologie apod.

Zástavba
Jak vypadají města? Kamenné budovy a betonová zástavba z většiny stále stojí, i když věžáky už jsou povětrnostními vlivy očesané až na železobetonovou kostru. Cihlové domy se již většinou zhroutily a z jejich spodních pater a sklepů se tak staly těžko přístupné skrýše, kde lze najít leccos zajímavého z doby před Pádem. Parky a volné plochy zeleně se rozrostly v prales tvořený smíšenými dřevinami, asfaltem silnic prorůstá tráva. Některé vodní toky změnily směr a zaplavily dříve obývané oblasti. V potoky se místy změnila i kanalizace, když se propadla klenba stoky.
Vzhledem k tomu, že cement a podobné suroviny už dávno nejsou k sehnání, snaží se současný člověk k bydlení využívat staré ruiny nebo naopak staví nové domy z lehkých materiálů (dřevo, plast, plech), které může pospojovat jinak než betonem. Časté jsou obydlí složená ze základů původního zdiva doplněná improvizovanými zástěnami a střechami. Jiní dali přednost stanům nebo přírodním úkrytům - jeskyním a převisům. O komfortu ve světě po Pádu nemůže být řeč...
Dalším materiálen, který je nedostatkový, jsou skleněné tabule. Takže i když se někomu podaří zařídit si příjemné bydlení, musí stejně řešit, že buď bude bez oken, nebo je bude muset utemovat nějakým náhražkovým materiálem. Plexisklem, rozřezanými petlahvemi, nalezenými fóliemi nebo prostě látkovými závěsy.

Dostupnost
Obecně panuje nedostatek. Nedostatek potravin, nástrojů, munice, paliva, oblečení a textilu obecně. Většina výbavy je tvořena improvizovaně opravenými nebo předělanými předměty z dob před Pádem. Kromě návratu k řemeslné výrobě došlo i k rozkvětu nového způsobu obživy - hledání. Hledači obdaření talentem vyhnout se Špíně prohledávají ruiny a hledají použitelné věci (ať už z dob před Pádem nebo prostě pozůstatky lidí, kteří nepřežili v těžké době). Vše, co se dá nějak použít, má svojí hodnotu. Od stále ještě fungujících předmětů, přes železný šrot, kosti a kůže, až po různé nefunkční věci, které jsou používány jako cetky na ozdobu. Za luxus jsou považovány jednorázově využitelné předměty – munice, baterie, palivo. Největší hodnotu mají pochopitelně předměty s trvalou hodnotou – zbraně, technologie (například kompas), šikovné nářadí apod.
Další články:
Obchod, dostupnost a ceny

Kultura
Jen stěží lze mluvit o nějaké kultuře lidí Světa po Pádu. Těžko říct, jak se to stalo, ale nejvíce utrpěla gramotnost. Většina lidí v dnešní době písmu nerozumí. Většina také neumí pořádně počítat s většími čísly a moc nechápe význam předPádových pozůstatků, stejně tak jako některých slov. Lidská rasa upadla.
Změnil se způsob vyjadřování i jazyk. Písemná forma ustoupila předávání informací ústní formou. Stará slova upadla v zapomnění nebo se jejich význam změnil. Znalost cizích řečí ztratila smysl v okamžiku, kdy začaly být nemyslitelné cesty na delší vzdálenosti. Zhoršila se tak celkově informovanost o okolním světě, ale i o minulosti.
Dnes je umění číst a psát výsadou menšiny. „Písmáci“ se říká příslušníkům výjimečné skupiny lidí, kteří umí číst a psát, chodí od osady k osadě a nechávají se najímat k čtení útržků textů, starých cedulí, předPádových popisků na různých předmětech, ale třeba i dopisů a vzkazů. Často jsou zběhlí ve vyprávění příběhů a kromě těch také šíří novinky z okolního světa. To, že mnohé jejich příběhy jsou různě přikrášlené a někdy i úplně smyšlené nikomu moc nevadí. I smyšlené příběhy a novinky jsou zajímavější než šedý život sestávající se z monotónní snahy přežít.
Další články:
Slovní zásoba po Pádu

Jídlo
Hodnotné je především nekontaminované jídlo, oceňované především podle dostupnosti a výživnosti. A také podle chuti (nejsou běžně dostupná ochucovadla…). Masem se lidi živí málo, a když už, tak spíše z domácích chovů. U těch mají pod kontrolou, čím se zvíře krmí – v organismech se totiž ukládá Špína. Mimo masa se lidi živí pochopitelně i rostlinami vypěstovanými na políčkách v půdě, kterou vyhodnotili jako čistou. Z obilovin, brambor, zeleniny ale i divokých rostlin si vaří všelijaká jídla. Některé osady se také mohou honosit ovocným sadem nebo stádem dobytka využívaným především na produkci mléka a kůží. Konzervovaná jídla z dob před Pádem jsou naprostou vzácností. Konzervování současných potravin je na hodně nízké úrovni. Známé je de facto pouze uzení a sušení.
Další články:
Obchod, dostupnost a ceny

.

Žádné komentáře:

Okomentovat